Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Yellowbrick – Februari 2020

1 Definities

1.1 In deze voorwaarden en het YELLOWBRICK-systeem wordt verstaan onder:

1.2 “Gebruiker”: de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die op grond van een overeenkomst met de Provider, de parkeergelden voldoet welke, door middel van het gebruik van zijn/haar smartphone, in combinatie met het YELLOWBRICK-systeem, in het Yellowbrick systeem zijn geregistreerd.

1.3 “Provider”: Partij, instantie of organisatie die de dienst van Yellowbrick onder private label aanbiedt aan zijn klanten

1.4 “YELLOWBRICK”: de partij die via haar diensten bepaalde gegevens van de Gebruiker en de parkeertijd registreert en namens gemeentelijke overheden parkeerbelasting of retributies int.

1.5 “YELLOWBRICK-systeem”: de door YELLOWBRICK gebruikte computer- en communicatieapparatuur met bijbehorende software, evenals de YELLOWBRICK internet website.

1.6 “Dienst”: de “YELLOWBRICK”-dienst, zoals deze wordt aangeboden door YELLOWBRICK, ten behoeve waarvan tussen YELLOWBRICK en Gebruiker een overeenkomst tot stand is gekomen.

1.7 “Netwerk”: het mobiele netwerk waarop de Gebruiker is aangesloten.

1.8 “Parkeergelden”: te betalen parkeergelden voor parkeren op straat, waarbij te betalen parkeergelden voor parkeren op straat gelden als een parkeerbelasting of retributie.

1.9 “YELLOWBRICK voertuignummer”: het door YELLOWBRICK verstrekte voertuig identificatienummer

1.10 “Persoonlijke gegevens” zijn alle gegevens die direct of indirect aan een natuurlijke persoon kunnen doorgegeven worden, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 van de Algemene Verordening van Persoonsgegevens, 2016/679.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en bij het gebruik van het YELLOWBRICK-systeem. Deze voorwaarden zijn in te zien op de website www.yellowbrick.be

2.2 Yellowbrick behoudt zich het recht voor in deze voorwaarden wijzigingen aan te brengen welke gepubliceerd worden op de website.

2.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. De vernietigde bepaling zal zoveel als mogelijk gehandhaafd blijven overeenkomstig het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.4 Het is Gebruiker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de diensten van Yellowbrick en deze algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yellowbrick.

3 Het YELLOWBRICK-systeem

3.1 De Gebruiker kan met de smartphone of via internet parkeertransacties starten en stoppen met behulp van het YELLOWBRICK-systeem volgens het tarief van het bij YELLOWBRICK aangesloten parkeergebied. Het geldende tarief wordt berekend over de periode van de in het YELLOWBRICK-systeem geregistreerde aanmelding tot de geregistreerde afmelding.

4 Registratie Gebruiker

4.1 Registratie vindt plaats bij YELLOWBRICK middels de door YELLOWBRICK vastgestelde procedure.

4.2.1 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de verstrekking van de juiste gegevens zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats, bedrijfsgegevens, kenteken, mobiel telefoonnummer en een (in België geregistreerd) creditcardnummer of bankrekeningnummer en e-mail adres.

4.2.2 Yellowbrick communiceert met haar klanten hoofdzakelijk via e-mail. Facturen, herinneringen en aanmaningen worden alleen per e-mail verzonden, niet per post.

4.3 Wijzigingen in de eerst opgegeven unieke gegevens van de Gebruiker, dient de Gebruiker tijdig zelf aan te passen via de persoonlijke pagina.

4.4.1 De persoonsgegevens die Yellowbrick in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden gebruikt voor:

a. De uitvoering van onze dienstverlening
b. Het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen
c. De voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden
d. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4.4.2. Yellowbrick verstrekt alleen in de volgende gevallen gegevens aan derden:

a. De rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen geheel of gedeeltelijk over worden gedragen aan een derde. Yellowbrick garandeert dat de derde de verplichtingen uit de Overeenkomst kan nakomen.
b. In het kader van een risicoanalyse

4.4.3 Indien u gekozen heeft voor creditcard als betaalwijze worden uw kaartgegevens uit veiligheidsoverwegingen niet opgeslagen in de Yellowbrick database. Deze worden bij de partij ingegeven en opgeslagen die namens ons de creditcard betalingen afhandelt.

4.5 Een registratie van een Gebruiker is geldig zodra deze is geaccepteerd door de Provider en/of YELLOWBRICK. Van deze acceptatie ontvangt de Gebruiker een e-mailbevestiging.

4.6 Gebruiker dient de gegevens die nodig zijn om van de dienst of de “Persoonlijke Pagina” op de website, gebruik te maken, zoals klantnummer, wachtwoord enzovoort, zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. YELLOWBRICK accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij verlies en/of misbruik van deze gegevens.

4.7 YELLOWBRICK kan bij levering van de dienst via een Provider bij de registratie specifieke abonnements- en/of gebruiksvoorwaarden aan de Gebruiker stellen. Deze voorwaarden worden kenbaar gemaakt via de website van de desbetreffende provider waar de initiële registratie ook heeft plaatsgevonden.

4.8 De klant machtigt ons om zijn commerciële tekens, zoals de naam en het logo, op onze website te gebruiken of meer in het algemeen als referentie in het kader van onze promotionele activiteiten.

5 De overeenkomst met Gebruiker

5.1 Yellowbrick biedt zijn Gebruikers de keuze te betalen middels een variabele vergoeding (transactie kosten per transactie) of middels een weekabonnement.

Gebruiker betaalt eenmalig inschrijfgeld voor het registreren van het account bij aanvang van de dienstverlening. Inning van de kosten geschiedt periodiek gelijktijdig met de inning van de verschuldigde parkeergelden.

5.2 De tarieven, welke de Gebruiker geaccordeerd heeft tijdens de registratie, kunnen maandelijks aangepast worden na voorafgaande kennisgeving op de website. Yellowbrick zal de Gebruiker hiervan voortijdig op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker niet instemt met deze aanpassing heeft hij het recht dit binnen 10 werkdagen schriftelijk te melden aan Yellowbrick en daarmee het gebruik van de Dienst per direct op te zeggen.

5.2.1 Na beëindiging van de overeenkomst tussen YELLOWBRICK en de Provider zal YELLOWBRICK de klanten hierover informeren. Klanten kunnen tot 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst gebruik blijven maken van de overeengekomen propositie, jaarlijkse prijsaanpassingen uitgesloten.

5.3.1 De overeenkomst eindigt indien de Gebruiker schriftelijk aan YELLOWBRICK heeft gemeld de overeenkomst te beëindigen. Het abonnement kent een opzegtermijn van twee weken, ingaande per de eerstvolgende maandag na opzegging. Afmelden dient te gebeuren via info@yellowbrick.be met melding van het klantnummer en mailadres of via het opzegformulier. Kosten verband houdend met het gebruik van de Dienst door de Klant (parkeer- en transactiekosten) worden niet terugbetaald.

5.3.2 De klant heeft bovendien het wettelijke recht om de overeenkomst met Yellowbrick met onmiddelijke ingang te ontbinden binnen de 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst door contact op te nemen via info@yellowbrick.be of het invullen en versturen van het opzegformulier.

5.4 Uitsluitend met een geaccepteerde registratie kan gebruik worden gemaakt van het YELLOWBRICK-systeem. Een registratie wordt geaccepteerd als de Gebruiker deze voorwaarden heeft geaccepteerd en aan al haar overige verplichtingen heeft voldaan.

5.5 Gebruiker dient YELLOWBRICK, indien gebruiker zich bij YELLOWBRICK wenst te registreren, doorlopend te machtigen voor automatisch incasso van de parkeergelden, abonnementsgelden en overige kosten. Machtiging geschiedt door het invullen van de gevraagde incassogegevens en de acceptatie van de algemene voorwaarden tijdens het registratieproces.

5.6 Het is niet toegestaan handelingen te verrichten, te doen, na te laten of te doen verrichten die beogen de verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden, te ontlopen, te verminderen of anderszins ten nadele te beïnvloeden. Handelen in strijd met het hier bepaalde, levert een geldige reden voor YELLOWBRICK op om de overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden met behoud van het recht de door YELLOWBRICK dientengevolge geleden schade te verhalen op de Gebruiker.

5.7 YELLOWBRICK is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Gebruiker volledig zijn voldaan.

5.8 Het is de Gebruiker niet toegestaan de door YELLOWBRICK geboden toegang tot het YELLOWBRICK-systeem voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor deze ter beschikking gesteld is, aan derden (onder) te verhuren, dan wel om niet in gebruik af te staan. Bij geconstateerd misbruik is YELLOWBRICK gerechtigd de Gebruiker uit te sluiten van verder gebruik van het YELLOWBRICK-systeem.

5.9 YELLOWBRICK is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de Gebruiker niet voldoet aan haar verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden. YELLOWBRICK behoudt zich het recht voor om de diensten die zij levert aan Gebruiker o.v.v. een geldige reden op te zeggen of te weigeren.

5.10 Indien een account gedurende een periode van 6 maanden niet wordt gebruikt, vervalt het recht op eventuele additionele kortingen.

6 Voorwaarden van gebruik YELLOWBRICK-systeem

6.1 Het YELLOWBRICK-systeem kan uitsluitend gebruikt worden in en bij deelnemende gemeenten en/of overige overheden, organisaties en/of bedrijven. De deelnemende gemeenten, organisaties en bedrijven zijn voor de Gebruiker herkenbaar door middel van een op een zichtbare plaats in de parkeergebieden aangebrachte aanduiding. Belangrijke informatie over het gebruik van het systeem is voor de Gebruiker te zien op de website (www.yellowbrick.be).

6.2 De Gebruiker betaalt per parkeertransactie (is het starten en stoppen van het parkeren) transactiekosten over het parkeergeld. Deze kosten kennen een vast bedrag per transactie. Bij een abonnement worden geen transactiekosten in rekening gebracht. De verschillende kosten voor het gebruik van YELLOWBRICK vindt u terug op de website.
Indien Yellowbrick via een Provider wordt aangeboden kunt u de tarieven terugvinden op de website van de desbetreffende provider

6.3 De Gebruiker is in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik en het goed laten functioneren van de smartphone waarmee van het YELLOWBRICK-systeem gebruik wordt gemaakt. Gebruiker is ook verantwoordelijk voor het juist intoetsen van de parkeerzone van het betreffende gebied, die is aangegeven op aanduidingen op parkeerautomaten of -borden.

6.4 Gebruiker kan geen recht op een parkeerplaats ontlenen aan de diensten van YELLOWBRICK. Instructies door YELLOWBRICK via mobiele telefoon, sms of internet, door controleurs van de gemeente of op andere wijze aan de Gebruiker verstrekt dienen opgevolgd te worden.

6.5 Door middel van afmelden uit het YELLOWBRICK-systeem, via de smartphone of Internet, wordt de parkeerduur waarvoor parkeergelden moeten worden betaald, beëindigd.

6.6 Indien er door een storing van het YELLOWBRICK-systeem niet kan worden afgemeld, kan er via een andere telecommunicatieverbinding afmelding plaatsvinden door gebruikmaking van het telefoonnummer 02 210 20 25 of zichzelf afmelden via de Persoonlijke Pagina ‘Mijn Yellowbrick’ via de functie ‘Internetparkeren’.

6.7 In alle gevallen waarin een overeenkomst met de Gebruiker eindigt, blijven deze algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.

6.8 YELLOWBRICK, een van haar Providers en/of ingeschakelde hulppersonen kunnen ten behoeve van, onder meer, de instandhouding, verbetering, reparatie en onderhoud van de Diensten, tijdelijk (een deel van) een of meerdere aansluitingen of andere technische faciliteiten behorende bij de Diensten buiten gebruik stellen. YELLOWBRICK of een van haar Providers zal – indien de ernst van de situatie dit toelaat – de Gebruiker van zulke werkzaamheden vooraf op te hoogte stellen.

6.9 YELLOWBRICK garandeert niet dat de dienst zonder interruptie plaatsvindt. Indien om welke reden dan ook, geen gebruik gemaakt kan worden van het YELLOWBRICK-systeem, dient voor het parkeren op een andere wijze de parkeergelden te worden voldaan (bijvoorbeeld via een kaartje uit de parkeerautomaat/contante betaling).

6.10 Gebruiker mag er pas van uit gaan dat een parkeeractie aan- of afgemeld is nadat een bevestiging hiervan is ontvangen. Boete tussen het moment van parkeren c.q. wegrijden en aanmelding c.q. afmelding via de smartphone of internet is voor risico van Gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zich af te melden voor een parkeeractie.

6.11 In geval van een storing in de systemen van Yellowbrick dient de Gebruiker contact op te nemen met YELLOWBRICK via de Customer Service op 02 210 20 25 of via info@yellowbrick.be.

7 Betaling

7.1 De op basis van de in het YELLOWBRICK-systeem geregistreerde parkeerduur te betalen parkeergelden worden wekelijks geïnd op de door YELLOWBRICK aangegeven wijze als het gaat om particuliere Gebruikers. Voor zakelijk klanten geldt dat het incasso eenmaal per kalendermaand plaatsvindt.

7.1.1 Als een zakelijke klant zich niet aan zijn financiële verplichtingen houdt, dan behoudt YELLOWBRICK te allen tijde het recht om de frequentie van incasso te veranderen van eenmaal per kalendermaand naar eenmaal per week.

7.2 De in het YELLOWBRICK-systeem geregistreerde parkeertijden van de Gebruiker zijn bindend voor de bedragen welke in rekening worden gebracht bij de Gebruiker. YELLOWBRICK zal de bedragen voor het parkeren periodiek innen via credit card waarvoor de gebruiker de YELLOWBRICK heeft gemachtigd.

7.3 De rechtsgeldige weergave van de parkeertijd en het parkeergeld worden aangegeven op u smartphone en op de website van YELLOWBRICK te vinden persoonlijke pagina.

7.4 Bij diefstal of verlies van de mobiele telefoon dient de gebruiker dit onmiddellijk te melden via de Customer Service van YELLOWBRICK en/of info@yellowbrick.be en de parkeertransactie af te sluiten via 02 210 20 25. Verlies of diefstal leidt niet tot restitutie van de verschuldigde parkeergelden.

7.5 Wanneer de Gebruiker zich niet afmeldt voor een transactie op straat, wordt de Gebruiker automatisch afgemeld aan het einde van de parkeertijd van de betreffende zone van die dag.

7.6 Indien de parkeerzone een beperkte parkeerduur heeft, vindt automatische afmelding plaats aan het einde van de parkeertijd van de Gebruiker.

7.7 Indien de Gebruiker voor betaalwijze creditcard heeft gekozen en de betaling is geweigerd geldt dat de Gebruiker altijd de creditcard gegevens opnieuw dient in te geven via de persoonlijke pagina. Om de veiligheid van betalingen van klanten te waarborgen mag de partij die namens ons de creditcard betalingen verzorgt bij het mislukken van een betaling de creditcard gegevens nooit een volgende keer gebruiken.

7.9 Bij een vermeende onjuiste kostenberekening door YELLOWBRICK, dient de Gebruiker, nadat deze eerst zijn kostenoverzicht op de website heeft geraadpleegd, zich te wenden tot YELLOWBRICK.

7.10 Indien gedurende een betalingsconflict tussen de Gebruiker en YELLOWBRICK, de Gebruiker binnen de daarvoor geldende termijn door opdrachtverlening aan zijn/haar bank dit bedrag heeft laten storneren, is het YELLOWBRICK-systeem niet toegankelijk voor de Gebruiker. Een betalingsconflict heft of schort de betalingsverplichting niet op.

7.11 YELLOWBRICK kan de in deze overeenkomst genoemde kosten of abonnementsbijdrage periodiek aanpassen. Yellowbrick zal de Gebruiker hiervan voortijdig op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker niet instemt met deze aanpassing heeft hij het recht dit binnen 10 werkdagen schriftelijk te melden aan Yellowbrick en daarmee het gebruik van de Dienst per direct op te zeggen.

7.12 Op deze algemene voorwaarden zijn de toepasselijke wet- en regelgeving evenals het lokale gemeentelijk beleid van toepassing.

7.13 Het gemeentelijk Parkeerreglement is van toepassing op alle Gebruikers van het YELLOWBRICK-systeem die in de betreffende gemeente op de openbare weg parkeren.

7.14 Parkeertarieven kunnen gewijzigd worden middels aanpassing van het gemeentelijke Parkeerreglement. De Provider en YELLOWBRICK zijn niet verantwoordelijk voor het tarievenbeleid en de controle van het regime van de betreffende gemeente. Meer informatie hierover vindt u terug op www.yellowbrick.be

7.15 De gebruiker kan via de persoonlijke pagina een overzicht van zijn/haar parkeertransacties inclusief bedragen en BTW afdrukken. De facturatie geschiedt alleen via e-mail.

7.16 Het niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde parkeergelden, het onjuiste gebruik van Yellowbrick kan leiden tot het opleggen van een naheffingsaanslag van de parkeerbelasting.

7.17 Bij het uitblijven van betaling van de verschuldigde parkeergelden en naheffingsaanslag, zal Yellowbrick BE genoodzaakt zijn uw account te blokkeren voor verder gebruik. Indien u na de laatste aanmaning nog in gebreke blijft, zullen we een Gerechtsdeurwaarder inschakelen voor verdere afhandeling en zullen incassokosten in rekening worden gebracht.

8. Gegevensverwerking en Privacy

Teneinde de Klant de Dienst te kunnen leveren, worden door Yellowbrick Persoonsgegevens van de Klant verwerkt. Dit gebeurd, ter uitvoering en in het kader van de overeenkomst met de Klant, onder meer om betere (online) service te kunnen bieden en waar nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook voor marketing doeleinden (mits toestemming is verleend), om de Yellowbrick bedrijfsprocessen efficiënter in te richten, of om fraude tegen te gaan, (bijvoorbeeld wanneer een Klant opnieuw probeert te registreren terwijl Yellowbrick een eerdere overeenkomst met deze Klant heeft beëindigd omdat deze Klant in strijd met de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld).

Yellowbrick verwerkt deze Persoonsgegevens altijd op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en overeenkomstig de bepalingen van Algemene Verordening Gegevensbescherming en van de lokale uitwerkingen hiervan.

Yellowbrick treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

De door Klant aan Yellowbrick ter beschikking gestelde Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in het kader van de eigen bedrijfsactiviteiten van Yellowbrick en om uitvoering te geven aan de Overeenkomst met Klant.

In alle gevallen waarin Yellowbrick Persoonsgegevens van een Klant deelt, zal de Provider zelf ook persoonsgegevens van de Klant gebruiken. De Provider zal de Klant zelf informeren over hoe deze omgaat met zijn persoonsgegevens. De Klant zal de website van de Provider dienen te checken voor informatie m.b.t. de verwerking van Persoonsgegevens.

. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Yellowbrick, nodigen wij u uit om onze Privacy Verklaring en Cookie Policy te raadplegen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De Provider en YELLOWBRICK zijn niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of indirecte en/of gevolgschade – onverschillig of deze is ontstaan uit overeenkomst dan wel uit onrechtmatige daad – die is ontstaan door het niet of niet naar behoren functioneren van het YELLOWBRICK-systeem of voor enige tekortkoming (bij de uitvoering) van de Diensten of van deze voorwaarden.

9.2 De Provider en YELLOWBRICK kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei indirecte- of gevolgschade ontstaan door het gebruik van het YELLOWBRICK-systeem. De Gebruiker weet en erkent dat het kunnen aan- en afmelden bij het YELLOWBRICK / systeem, evenals de mogelijkheid van de ontvangst van berichten met betrekking tot de parkeeractie, afhankelijk is van de werking van(telefoon)netwerken waar zijn/haar telefoon en het YELLOWBRICK – systeem op aangesloten zijn en de service van het mobiele telefoonbedrijf, bij welke hij/zij een overeenkomst heeft.

9.3 Voor directe schade (waaronder parkeerboetes) is YELLOWBRICK en/of de Provider slechts aansprakelijk indien de schade voortvloeit uit een storing in de systemen van Yellowbrick en de Gebruiker het aan- en afmeldproces volgens de door Yellowbrick voorgeschreven procedures gevolgd heeft, met dien verstande dat de te vergoeden schade beperkt is tot een maximum van € 50, – per gebeurtenis met een maximum van € 100, – per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9.4 Een recht op schadevergoeding vervalt indien dit recht niet binnen 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, aanhangig is gemaakt.

9.5 De Provider en YELLOWBRICK kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte- en/of gevolgschade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van het mobiele telefoonnetwerk van de Gebruiker, overige netwerken, overmacht, handelen of uitval van een of meerdere ingeschakelde derden of een onjuiste toepassing van het YELLOWBRICK-systeem door de Gebruiker.

9.6 De Gebruiker is aansprakelijk voor immateriële en materiële schade die de Provider en/of YELLOWBRICK direct of indirect lijden als gevolg van enig handelen of nalaten in strijd met deze voorwaarden, op grond van deze voorwaarden bevoegd gegeven instructies, de wet, rechterlijke of tussen partijen gewezen arbitrale vonnissen. In dit verband dient onder de wet expliciet begrepen te worden enige onrechtmatige daad gepleegd door de Gebruiker waarvoor de Provider en/of YELLOWBRICK aansprakelijk worden gesteld.

9.7 YELLOWBRICK is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door de wijze van handhaving van de bij YELLOWBRICK aangesloten gemeenten. Indien een gemeente van de gebruiker extra voorzieningen eist om de controle op de dienst uit te voeren, aanvaardt YELLOWBRICK geen enkele aansprakelijkheid indien de gebruiker deze extra voorzieningen niet- of onjuist op de voorgeschreven wijze hanteert en/of gebreken vertonen.

9.8 De uitsluiting van aansprakelijkheid, genoemd in dit artikel, strekt mede ten gunste van door Yellowbrick ingeschakelde derden maar is niet van toepassing voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Yellowbrick of haar senior leidinggevend personeel.

9.9 Door het gebruik van deze Dienst gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan wijzigingen. U dient de algemene voorwaarden daarom regelmatig op www.yellowbrick.be te bezoeken teneinde vast te stellen aan welke actuele voorwaarden u gebonden bent.

10. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

10.1 Op de algemene voorwaarden voor Gebruikers is Belgisch recht van toepassing. Geschillen in verband met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Brussel.

Download de app van of